Projekty przyłączy gazu, wod-kan

Opracowywanie projektów przyłączy gazu, wody i kanalizacji



Odbiory kominiarskie i gazowe



Ocena stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowej w tym wydawanie opinii kominiarskich i odbiorów gazowych.

Projektowanie instalacji sanitarnych



Opracowywanie projektów instalacji sanitarnych, grzewczych wentylacji i klimatyzacji